Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

बालकृष्ण अाचार्य


बालकृष्ण अाचार्य


बालकृष्ण अाचार्य
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल acharya.bkrishna@gmail.com
सम्पर्क 9841526331
बहाल मिति २०७२ पुष २२