Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

साउन देखी असोज मसान्तसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीद्धारा सम्पादन गरिएका सेवा प्रवाहको त्रैमासिक विवरण ।