Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
कोठा नं class="np"7

अन्य जानकारी

लेखा शाखाबाट गरिने कार्यहरुः-

- राजश्व संकलन तथा सोको लगत अभिलेखन एवं प्रतिवेदन

- धरौटी कारोबारको अभिलेखन

- कार्यालयको चालु एवं पूँजगत खर्चको भुक्तानी, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- स्थानीय शान्ति समिति, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको निर्णयानुसारको राहत रकम वितरण, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट निकासा भएअनुसार द्वन्द पीडितलाई राहत वितरण, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन